Urgentie

 • Een goede infrastructuur is essentieel voor een economisch vitale, leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van ons land. Het rioleringsstelsel in Nederland is van groot belang voor de gezondheid, milieu, waterkwaliteit en het houden van droge voeten en bezittingen.
 • De komende 25 jaar is er sprake van een verdubbeling van het vervangingstempo noodzakelijk.
 • Het rioleringsstelsel speelt een cruciale rol in de maatschappelijke opgave rondom klimaatadaptatie.
 • Bewoners, winkels en bedrijven verwachten beschermd te zijn, maar staan meer en meer bloot aan schade- en gezondheidsrisico’s.

Uitdaging

 • Inzicht, op basis van standaardisatie en toepassen van slimme meettechnieken bij monitoring, in de feitelijke staat van de riolering.
 • Een versnelling realiseren in de vernieuwing van het rioolstelsel met betere kwaliteit, tegen lagere kosten en zonder verhoging van rioleringslasten.
 • Andere manieren van vervanging en onderhoud met minder maatschappelijke kosten door beperking van openliggende straten.
 • Grootschalige integrale aanpak met gestandaardiseerde oplossingen waarbij klimaatadaptie, gezondheid, energie, bodemdaling en koppeling met andere infrastructuur centraal staan.

Perspectief

 • Inzetten op technologische en sociale innovatie, waarbij het gebruik van innovatieve methoden, materialen en modulaire technieken ondersteund wordt door innovatie van de Human Capital aanpak.
 • Gestandaardiseerde oplossingen voor renovatie en vervanging van riolering waarbij koppeling met andere infrastructuur, klimaatadaptatie en ontwikkelingen rondom gezondheid en energie worden meegenomen.
 • Nauwkeuriger voorspellen onderhoud door innovatieve meettechnieken en standaardisatie van monitoring.
 • Universele open source asset management systemen met bruikbare en geïntegreerde data voor alle beheerders bieden inzicht in komend onderhoud en vervanging en leidt tot kostenreductie.
 • Nieuwe wijze van financieren door terugwinning van grondstoffen en opwekken van energie.
 • Verder kijken dan riolering alleen: verminderen van ‘aanbod’ voor het riool, (tijdelijke) wateropvang en stimuleren van gebruik tuinen en parken.

Condities

 • Duidelijkheid creëren omtrent verantwoordelijkheden van en tussen de grote hoeveelheid aan betrokken partijen.
 • Gebundelde uitvraag van diverse beheerders gezamenlijk op basis van systeembenadering.
 • Door het dalend aantal vakmensen bij gemeenten zal geïnvesteerd moeten worden in kennis en opleiden van personeel.
 • Structureren van onderzoek en een planmatige en samenhangende aanpak op drie niveaus; stad/dorpniveau, stelselniveau en objectniveau.

Richting 2021

 • Zijn onze ‘nationale infrastructuur assets’ (bruggen, sluizen, tunnels, dijken, riolering, energienetwerken) uniform inzichtelijk, zodat de opgave voor vervanging, functie- en klimaatadaptatie meerjarig te plannen en te budgetteren is, en er al een voortvarende start is gemaakt met innovatieve en duurzame renovatie of vervanging. Meer specifiek:
 • Zijn er innovatieve concepten voor monitoring, onderhoud en vervanging van riolering ontwikkeld.
 • Is er sprake van een planmatige en samenhangende aanpak van rioleringen op stad/dorpniveau, stelselniveau en objectniveau.
 • Klimaatrobuust inrichten van stedelijk infra is een gewoonte geworden.
 • Vervanging met een hogere kwaliteit, in een ‘gezamenlijk leren’ houding,en met minimale impact en maatschappelijke kosten, is realiteit.
 • Zijn methoden en technieken beschikbaar voor duurzaam benutten en hergebruik van energie, grondstoffen en water.

Relevante initiatieven

 • Open Convenant Rotterdam – MKB Rijnmond (diverse MKB-bedrijven, Gemeente Rotterdam, MKB Infra, Stichting Roges, Building Changes, SBRCurnet)
 • In Duitsland zijn er verschillende leerzame initiatieven (IKT)
 • Infraquest (RWS, TU Delft, TNO)
 • Klimaatverbond, helpdesk klimaatadaptatie (Klimaatverbond Nederland)