Urgentie

 • Een veilige, betaalbare, gezonde en comfortabele plek om te wonen is belangrijk.
 • De ambitie in het Energieakkoord 2015 is om in 2050 een energieneutrale woningvoorraad te realiseren, dit betreft een aanzienlijke opgave omdat ruim 94% van de woningvoorraad moet worden aangepakt.
 • Veel mensen wonen nu in verouderde en tochtige woningen, renovatie kan verbetering van het wooncomfort, verlaging van de energierekening en inrichting op basis van de actuele woonbehoefte betekenen.
 • Het gaat om woningen die passen bij de vraag: kwantitatief én kwalitatief, wooncomfort in het belang van bewoner(s), met nadruk op energieleverend, circulair materiaalgebruik, klimaatadaptief en betaalbaar.
 • Een succesvolle energietransitie, klimaatadaptatie en een circulaire economie zijn de randvoorwaardelijke uitdagingen voor onze welvaart en welzijn.

Uitdaging

 • Elke corporatie bepaalt in samenspraak met gemeente en huurdersorganisaties, op basis van eigen prioriteiten, financiële middelen en prestatieafspraken, de urgentie van verduurzaming. Door reorganisaties, Verhuurderheffing en Woningwet is men onvoldoende klaar voor een duurzaamheidssprong.
 • Het ontbreekt aan een uniforme uitvraag ten behoeve van een bepaald type woning of de gehele corporatievoorraad op kwaliteit, prestatie, betaalbaarheid, bewonerstevredenheid en productieproces.
 • Duurzaamheid moet niet alleen uitgaan van energieprestatie en/of aardgasvrij, maar ook van levensloopbestendigheid, circulariteit en ‘natuur inclusief’ voor wooncomfort en maatschappelijk rendement.
 • Er moet ruimte zijn voor innovaties en voortschrijdend inzicht, over 10 jaar is energieproducerend waarschijnlijk het huidige energieneutraal.
 • Dienstverlening rondom de woning en energielasten vormgeven als een ’woonbundel’.

Perspectieven

 • Inzetten op technologische én sociale innovatie, waarbij het gebruik van innovatieve methoden, materialen en modulaire technieken ondersteund wordt door innovatie van de Human Capital aanpak.
 • De verbetering van de energieprestatie van de huurwoningen leidt tot een substantiële verbetering van het wooncomfort van de huurder.
 • Samenwerking tussen corporaties leidt tot een betere uitvraag op basis waarvan bouwketens een beter, goedkoper en sneller te realiseren product kunnen aanbieden.
 • Innovatieve, nieuwe vormen van dienstverlening voor woningcorporaties op basis van generieke systemen op basis van BIM-modellen gericht op lagere Total Cost of Ownership.
 • Morgen ‘weet’ een woning wanneer de bewoner thuis is en past alles wat in een huis gebeurt zich automatisch aan de gebruikspatronen en behoeften van de bewoner aan.

Condities

 • Gemakkelijk toegankelijke en gunstige financiering voor een versnelde verduurzaming van het corporatiebezit, mede mogelijk door inzet van een substantieel deel van de Verhuurderheffing.
 • De corporaties worden gemotiveerd om samen te werken en uitvragen te stellen die industriële oplossingen tegen lagere kosten voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer rendabel maken.
 • De overheid biedt langjarige duidelijkheid en zekerheid over regelgeving ten aanzien van en energielevering door woningcorporaties, salderen zou ook mogelijk moeten worden.
 • Beperking van de 70%-regel om huurders mee te krijgen in (grootschalige) renovatie zal onderzocht moeten worden.
 • De technische mogelijkheden voor verduurzaming zijn intuïtief bruikbaar, zichtbaar en dagen uit tot energiebesparing.

Richting 2021

 • Is de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad opgeschaald tot 100.000 woningen per jaar, te beginnen bij opschaling van het programma “Stroomversnelling” (verduurzaming corporatiewoningen).
 • Zal er een  substantieel, niet-vrijblijvende aanbod worden geformuleerd om de uitdagingen voor de corporatiesector te lijf te gaan.
 • Is op relatief korte termijn door corporaties en bouwketens een visie ontwikkeld over samenwerking in seriematig uit te voeren projecten.
 • Is onderzoek gereed naar clusteringsmogelijkheden van verschillende typen woningen naar energieniveau A op basis van seriematigheid.
 • Is op relatief korte termijn de zeer versnipperde kennis, (uitvoerings)ervaring en praktische hulpmiddelen omtrent het kosteneffectief verduurzamen van de sociale huurwoningvoorraad geïntegreerd.
 • Hebben de corporaties de beschikking over een uniforme uitvraag ten behoeve van een bepaald type woning op kwaliteit, prestatie, betaalbaarheid, bewonerstevredenheid en proces.
 • Hebben alle corporaties de beschikking over een beproefde aanpak, met een generiek sluitende business case uitgaande van financieel en maatschappelijk rendement, om bepaalde type sociale huurwoningen op een efficiënte wijze te upgraden.

Relevante initiatieven

 • Resultaat Gericht Samenwerken (SBRCurnet, OnderhoudNL)
 • Expeditie Gratis Wonen (Eigen Haard, BAM, TBI, Bouwinvest, AM)
 • NOM projecten Stroomversnelling, publicatie “Voor de troepen uit”
 • Groot Onderhoud 2.1 Nijmegen (Portaal, Hagemans), Badkamer renovaties (Mitros)
 • Vervangende nieuwbouw (NVTB), Co-Green concept (Eigen Haard, ERA Contour, Oranje en KOW), Huren met energie (Platform31, Aedes), Experiment Warmtesprong (Platform31)
 • Platform Resultaatgericht samenwerken (SBRCurnet), BIK challenge (Provincie Noord-Holland), Gelders Energieakkoord, Change= Amsterdam
 • Stroomversnelling
 • Nationaal Grondstoffenakkoord, Nationale Milieudatabase
 • Kleur uw gemeente groen (De Natuur en Milieufederaties, Meer met Minder, Bouwend Nederland, Rabobank Nederland, Stichting Energieke Regio, Uneto-VNI, Bouwgarant en de Duurzame Energie koepel)
 • Besparingsprogramma’s energiebedrijven