Urgentie

 • Een goede infrastructuur is essentieel voor een economisch vitale, leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van ons land.
 • De meeste bruggen en sluizen naderen het einde van hun levensduur door ouderdom, intensiever gebruik en belasting.
 • Mobiliteitsvormen zullen de komende decennia drastisch veranderen, waardoor tempo en omvang van het (ver)nieuwbouwen aanzienlijk is.
 • Bij niet functioneren of niet tijdig onderhouden van een brug of sluis zijn de potentiële maatschappelijke en financiële vervolgschades zeer groot.
 • Grootschalige renovatie, (levensduurverlengend) onderhoud of vervanging is noodzakelijk om bereikbaarheid en veiligheid in de toekomst te garanderen.

Uitdaging

 • Inzicht in de feitelijke staat van de bruggen en sluizen op basis van standaardisatie en toepassen van slimme meettechnieken bij monitoring.
 • Anders dan bij nieuwbouw is er bij bestaande bruggen en sluizen sprake van huidig functioneren, waardoor innovatieve methoden nodig zijn voor beperkte overlast en uitval van functies tijdens werkzaamheden.
 • Een programmatische aanpak is nodig om de huidige onzekerheden en inefficiency in onderhoud en beheer van bruggen en sluizen drastische te reduceren.
 • Standaardisatie van beheer waarbij huidige organisaties verschuiven van projectorganisaties naar beheerorganisaties.

Perspectieven

 • Inzetten op technologische en sociale innovatie, waarbij het gebruik van innovatieve methoden, materialen en modulaire technieken ondersteund wordt door innovatie van de Human Capital aanpak.
 • Niet brug voor brug, maar in een pakket. Daardoor ontstaan kansen om door kennisontwikkeling en -deling innovatieve, schaalbare industriële oplossingen te bedenken.
 • Wanneer de renovatie of vervanging vanuit een integrale systeemverandering wordt gedaan, ontstaan er kansen voor verduurzaming, circulaire bouw en klimaatadaptatie.
 • Universele open source asset management systemen met bruikbare en geïntegreerde data voor alle beheerders bieden inzicht in komend onderhoud en vervanging en leiden tot kostenreductie.

Condities

 • Vertaling van Nationale Omgevingsvisie en visie op mobiliteit in 2030/2050 naar het functioneren van kunstwerken.
 • Verhogen van de kennis van het (materiaal) gedrag van bestaande constructies en de huidige en toekomstige (verkeers-)belastingen op het kunstwerk.
 • Gebundelde uitvraag van diverse beheerders gezamenlijk.
 • Gebundeld pre-concurrentieel aanbod van opdrachtnemers.

Richting 2021

 • Zijn onze ‘nationale infrastructuur assets’ (wegen, bruggen, tunnels, sluizen, dijken, riolering, energienetwerken) uniform inzichtelijk, zodat de opgave voor vervanging, functie- en klimaatadaptatie meerjarig te plannen en te budgetteren is, en er al een voortvarende start is gemaakt met innovatieve en duurzame renovatie of vervanging. Meer specifiek:
 • Is er een eenduidig en helder beeld omtrent de staat van bruggen en sluizen en van onderhoud, renovatie en vervanging vanuit systeemdenken waarbij er een koppeling met andere opgaven kan worden gemaakt.
 • Is een systeem beschikbaar waaruit, op basis van kenmerken, groepsvorming van opdrachtgevers met gelijksoortige assets in een bepaalde regio mogelijk is.
 • Zijn er, op basis van verbeterde inspectiemethoden en monitoringtechnieken, universele open source asset management systemen met bruikbare en geïntegreerde data voor alle beheerders.
 • Stellen de infrabeheerders een uniforme uitvraag ten behoeve van een bepaald type asset op basis van kwaliteit, modulariteit, prestatie, circulariteit en proces.

Relevante initiatieven

 • Vervangingsopgave Natte Kunstwerken (Rijkswaterstaat)
 • Kennisprogramma natte kunstwerken (TNO)
 • MultiWaterWerk (via de Bouwcampus)
 • Stroomversnelling bruggen (via de Bouwcampus)
 • Grip op de Maas (Bouwcampus)
 • Infraquest (TNO, TUDelft, Rijkswaterstaat)
 • 70 beweegbare bruggen (Provincie Zuid Holland)
 • Watercampus Leeuwarden (Wetsus, CEW en Water Alliance, gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water en Waterapplicatiecentrum)
 • Manifest Mobiliteitsalliantie (Samenwerkingsverband mobiliteitsbranche)
 • World class maintenance, fieldlab smart maintenance (WCM, FME)