Urgentie

 • Een veilige, betaalbare, gezonde en comfortabele plek om te wonen is belangrijk.
 • De ambitie in het Energieakkoord 2015 is om in 2050 een energieneutrale woningvoorraad te realiseren, dit betreft een aanzienlijke opgave omdat ruim 90% van de koopwoningen moet worden aangepakt.
 • Particulieren hebben relatief weinig inzicht in comfortmogelijkheden en kostenontwikkeling van toekomstige energievoorziening en geven niet eenvoudig geld uit aan verduurzaming van de woning.
 • Het gaat om woningen die passen bij de vraag: kwantitatief én kwalitatief, wooncomfort in het belang van bewoner(s), met nadruk op energieleverend, circulair materiaal gebruik, klimaatadaptief en betaalbaar.
 • Een succesvolle energietransitie, klimaatadaptatie en een circulaire economie zijn de randvoorwaardelijke uitdagingen voor onze welvaart en welzijn.

Uitdaging

 • Tot 2030 moeten additioneel ten minste 3 miljoen koopwoningen, dus ca. 230.000 woningen per jaar, naar label A worden verbeterd.
 • De ingrediënten voor het verduurzamen zijn (bijna) beschikbaar, de oplossing om particulieren tot investeren te bewegen is nog niet gevonden en gemiddeld genomen is een woning verduurzamen nog 40% te duur.
 • Passende gebouwgebonden financiering (lening en/of subsidie) ontwikkelen om duurzaamheidsmaatregelen bij particulieren te stimuleren.
 • Duurzaamheid moet niet alleen uitgaan van energieprestatie en/of aardgasvrij, maar ook van levensloopbestendigheid, circulariteit en ‘natuur inclusief’ voor wooncomfort en maatschappelijk rendement.
 • Er moet ruimte zijn voor innovaties en voortschrijdend inzicht, over 10 jaar is energieproducerend waarschijnlijk het huidige energieneutraal.
 • Dienstverlening rondom de woning en energielasten vormgegeven als een ’woonbundel’.

Perspectieven

 • Inzetten op technologische én sociale innovatie, waarbij het gebruik van innovatieve methoden, materialen en modulaire technieken ondersteund wordt door innovatie van de Human Capital aanpak.
 • Het opzetten van een professionele verkooporganisatie die een aantrekkelijk lastenneutraal gegarandeerd ontzorgingsaanbod doet om de woning te verduurzamen en het comfort te verbeteren.
 • Wanneer de aanpassing van de energieprestatie wordt gecombineerd met natuurlijke ingreepmomenten leidt dit tot verhoging van gezondheid, comfort en levenstandaard, lagere duurzaamheidskosten en waardevermeerdering.
 • Energiebesparing door industriële, grootschalige aanpak van renovatie, bij voorkeur met aansluiting op een smart energy grid.
 • Door gerichte bijdrage van de overheid in de vorm van uitdagende tenders kan het huidige gat tussen kosten verduurzaming en energielasten worden gedicht.
 • Morgen ‘weet’ een woning wanneer de bewoner thuis is en past alles wat in een huis gebeurt zich automatisch aan de gebruikspatronen en behoeften van de bewoner aan.

Condities

 • Ontwikkelen van all-inclusive slimme duurzaamheidsdiensten op basis van ‘woonbundel’ abonnementen.
 • Consistent en nieuw beleid ten aanzien van (gebouwgebonden) financiering en subsidiëring van eigenaren.
 • Gerichte bijdrage van overheid in de vorm van het uitschrijven en financieel ondersteunen van uitdagende tenders voor opschaling en versnelling.
 • Vanuit regelgeving landelijke kaders stellen voor gebruik van circulaire materialen en ‘natuur inclusief’ bouwen voor een hoger maatschappelijk rendement.
 • Standaardisering en open source BIM-programma’s zodat toeleveranciers hun productieprocessen kunnen aansluiten en ’gepersonifieerde’ modulaire oplossingen kunnen aanbieden.
 • Bij het ontwerpen moet worden uitgegaan van slimme modulaire standaardisatie zonder verlies aan individualiteit.

Richting 2021

 • Is de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad opgeschaald tot 100.000 woningen per jaar, te beginnen bij opschaling van het programma “Stroomversnelling” (verduurzaming corporatiewoningen).
 • Is een systeem beschikbaar waaruit, op basis van kenmerken van woning en eigenaar, groepsvorming van gelijkelijke opdrachtgevers mogelijk is.
 • Worden, voortbordurend op bestaande solitaire aanpakken, deze door middel van prototyping initiatieven en technieken doorontwikkeld naar collectieve aanpakken.
 • Is er sprake van een grootschalige aanpak voor het energie-efficiënt maken van woningen.
 • Hebben alle eigenaar-bewoners in Nederland toegang tot een professioneel en lastenneutraal, integraal gegarandeerd ontzorgingsaanbod, inclusief alle mogelijke subsidies en gebouwgebonden (lease)financiering.
 • Heeft de overheid door middel van innovatieve aanbestedingsarrangementen bijgedragen aan het verlagen van de kostprijs van verduurzaming en het versnellen van de opschaling.

Relevante initiatieven

 • Greendeals Regionale energiestrategieën en Aardgasvrije wijken
 • City deal Deventer Woningabonnement
 • City deal Digitale Woonomgeving
 • Renovatiesprong (Platform31)
 • Stroomversnelling
 • Nationaal Programma Rotterdam-Zuid
 • Klushuur (Platform31)
 • De regionale en lokale Energieloketten (o.a. VNG)
 • Pilot huisburg OK-CV logo/installateurs (Uneto-VNI en FEDEC)
 • Overijsselse Aanpak 2.0
 • Gelders Energieakkoord
 • Gebouwdossier