Urgentie

 • Een goede infrastructuur is essentieel voor een economisch vitale, leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van ons land.
 • Er ligt een noodzaak om slimmer, beter en met meer samenhang te werken in en aan de energie-infrastructuur.
 • De inzet van duurzame bronnen voor elektriciteit, warmte en alternatieven met een hogere efficiency moeten de ambitie Energieakkoord 2015 waarmaken, waarbij het lokaal kunnen opslaan van energie een “game changer” is.
 • Het energienet van de toekomst is een cruciale schakel in het waarmaken van de duurzaamheidsambities.
 • Het energienet bepaalt mede de toekomstige kwaliteit van leven; een beter milieu en meer wooncomfort tegen gelijkblijvende en uiteindelijk lagere kosten. 

Uitdaging

 • Warme in woningen en elektrische voertuigen leiden tot forse toename van de elektriciteitsvraag. Naast extra windturbines en zonnepanelen zijn ook energiebesparing en energie-efficiëntie belangrijke aspecten voor het op te zetten energy grid.
 • De rollen van ‘producent’ en ‘gebruiker’ lopen steeds meer door elkaar, waarbij woningen, gebouwen en wijken (deels) zelfvoorzienend kunnen worden.
 • Het elektriciteitsnetwerk van de toekomst moet robuust en flexibel zijn, met balans tussen maximaal duurzame energie en leefbaarheid.
 • Een slimme en intuïtieve aansturing van verwarmings- en energieapparatuur, voor en achter de meter.
 • Het is een drukte van belang onder de grond. Dit betekent mogelijk overlast voor de burger en de economische bedrijvigheid in geval van reparatie, onderhoud, vervanging, nieuwbouw of calamiteiten.

Perspectieven

 • Inzetten op technologische én sociale innovatie, waarbij het gebruik van innovatieve methoden, materialen en modulaire technieken ondersteund wordt door innovatie van de Human Capital aanpak.
 • Een hyperflexibele, betrouwbare energievoorziening: modulair netwerk dat verschillende bronnen gebruikt en intelligent kan schakelen tussen deze bronnen, op basis van flexibele prijzen/werkelijke kosten.
 • Slimme en intuïtieve aansturing van verwarmings- en energieapparatuur voor maximale eenvoud en comfort voor bewoners en gebruikers.
 • Innovatieve, nieuwe vormen van dienstverlening in een nieuwe energiesector met het oog voor energiebesparing, energie-efficiëntie en maximale duidelijkheid en zekerheid.
 • Een schaalbare marktvraag op basis van integrale systeembenadering om combinaties van functies mogelijk te maken.

Condities

 • Beschikbaarheid van opslagmethoden die geen gebruik maken van zware metalen als lithium en lood.
 • Bestaande gasinfrastructuur geschikt maken voor groene gas, waterstof en (toekomstige) zonnebrandstof, als buffer en voor piekontlasting.
 • Ontwikkelen van all inclusive slimme duurzaamheidsdiensten op basis van ’woonbundel’ abonnementen.
 • Consistente transitiestrategie naar toekomstbestendige en duurzame energie-infrastructuur.
 • Vanuit regelgeving landelijke kaders stellen voor gebruik van circulaire materialen en ’natuur inclusief’ bouwen voor een hoger maatschappelijk rendement.
 • De technische mogelijkheden voor verduurzaming zijn intuïtief bruikbaar, zichtbaar en dagen uit tot energiebesparing.

Richting 2021

 • Zijn onze ‘nationale infrastructuur assets’ (wegen, bruggen, tunnels, sluizen, dijken, riolering, energienetwerken) uniform inzichtelijk, zodat de opgave voor vervanging, functie- en klimaatadaptatie meerjarig te plannen en te budgetteren is, en er al een voortvarende start is gemaakt met innovatieve en duurzame vervanging. Meer specifiek:
 • Is er sprake van een grootschalige aanpak voor het energie-efficiënt maken van woningen, kantoorgebouwen en industrieel-, zorg- en maatschappelijk vastgoed (zie ook specifieke opgave op dit gebied).
 • Is er een concept ontwikkeld voor woonwijken van de volgende generatie.
 • Is er een gedeeld concept en eerste prototype voor een slim en gedeeld netwerk op basis van duurzame energie op wijkniveau, uitgaande van flexibel beprijzen van energie.
 • Zijn er innovatieve, nieuwe vormen van dienstverlening met oog op energiebesparing en energie-efficiënte, gebaseerd op daadwerkelijke behoeften van bewoners en gebruikers.
 • Is er inzicht in en een ordeningssysteem voor ‘waar en wat er in de grond ligt’.

Relevante initiatieven

 • Roadmap Next Economy – Smart Energy Delta (MRDH)
 • Project EnergieRijk Den Haag (ERDH 2.0) (BZK, RBV, gemeente Den Haag)
 • (Afgerond) Innovatieprogramma Intelligente Netten (RVO)
 • TKI Urban Energy (Topsector Energie)
 • Energiefonds Zuid-Holland
 • Energieke regio Goeree Overflakkee
 • Green Deal aardgasvrije wijken
 • Ondersteuningsprogramma Energie (VNG)